Algemene Voorwaarden

VAN:
THAI DEE
Schafterdijk 11
5556 VK Valkenswaard
telefoon: 06-39100430
e-mail: info@yogamassage.nl
website: yogamassage.nl
Nl001687940B74

Algemene voorwaarden voor alle cursussen, bijscholingsdagen, specialisaties en de beroepsopleiding tot preventief masseur en natuurgeneeskundig therapeut.

Artikel 1 Toelatingseisen
1. Voor de beroepsopleiding tot preventief masseur / jaar 1 van de driejarige opleiding tot Thaise massagetherapeut is minimaal MBO-4  of gelijkwaardig diploma vereist.

2. Voor de bijscholingsdagen gelden de eisen die per bijscholing op de website staan vermeld.

3. De tweedaagse cursussen kunnen los of ter introductie van de opleiding worden gevolgd. Er zijn geen minimum eisen aan verbonden maar voor doorstroming naar de beroepsopleiding gelden de eisen zoals in artikel 1 vermeld.

Artikel 2 Inschrijving
1. De inschrijving is pas definitief als zowel het inschrijfformulier als het lesgeld is ontvangen.

2. Het minimum aantal deelnemers is 6. Het maximum 10. Bij minder deelnemers behoudt de opleiding het recht om de opleiding niet door te laten gaan of groepen samen te voegen.

3. De opleiding heeft het recht om groepen (tijdelijk) samen te voegen. Dit kan betekenen dat de lesdata wijzigen.

Artikel 3. Betaling
1. Betaling in twee termijnen is voor de eenjarige en driejarige beroepsopleiding + de specialisatie Thaise Acupressuur mogelijk. De eerste termijn dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. De tweede termijn halverwege het lesjaar. Extra administratiekosten zijn 50 euro.

2. Voor alle overige trainingen en cursussen vindt betaling in éen termijn plaats.

3. Betaling dient te geschieden direct bij aanmelding of voor aanvang van het lesjaar, op een door de opleiding aan te geven wijze en datum.

4. Als een bedrijf of instelling de opleiding voor de student vergoedt, blijft  de student aansprakelijk voor de betaling. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres. Aangeraden wordt daarom om een schriftelijke verklaring aan te vragen bij het bedrijf of de instelling.

5. Na het verstrijken van 30 dagen na de uiterste factuurdatum worden extra kosten in rekening gebracht. Er wordt vanaf het moment van verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente  van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

6. Bij het niet nakomen van een betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle hierbij gemaakte kosten welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen in rekening van de student.

7. Bij aanvang van het lesjaar verplicht de student zich tot het betalen van het hele lesjaar.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden
1. Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: Het volledige lesgeld minus €50,- administratiekosten wordt gerestitueerd.
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht.
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht.
Annuleren binnen 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht.

Bij tussentijdse beëindiging: 40% van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.

Alleen indien annulering door bewezen ziekte, zwangerschap of ziekenhuisopname tijdens de opleiding niet mogelijk is, kunnen de ontbrekende module(s) in een volgende cyclus worden ingehaald.

2. Bij de opleiding verbind je je steeds voor 1 studiejaar. Bij tussentijdse beëindiging van dit studiejaar is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Ook niet als het lesgeld in twee termijnen wordt voldaan.

3. De niet gevolgde lessen kunnen binnen éen jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.
Indien het tarief van de te volgen lessen is gewijzigd, geldt het tarief van de groep waar op dat moment wordt ingestroomd. De student hoeft dan alleen het verschil tussen het reeds betaalde lesgeld en het nieuwe tarief te voldoen.

4. Indien het hele lesjaar opnieuw wordt gevolgd, kost dat lesjaar 50% van het tarief van de groep waar op dat moment bij wordt aangesloten. De student krijgt dus 50% korting op het normale tarief.

5. In geval van ernstige ziekte of overmacht is alleen restitutie van het deel van het lesgeld dat bestaat uit de gemiste lessen mogelijk indien de student een doktersverklaring heeft waaruit blijkt dat er sprake is van overmacht.

6. Alle terugbetalingen worden gedaan binnen twee weken na beeindiging van de opleiding.

Artikel 5. Aanwezigheidsplicht opleiding
1.Voor de gastcolleges is er 100% aanwezigheidsplicht. Mocht een student wegens overmacht verhinderd zijn om aan een gastcollege deel te nemen, dan kan de les bij een andere groep uit hetzelfde studiejaar of, indien dit niet mogelijk is, in het volgende studiejaar alsnog worden ingehaald.

2. Voor alle overige lessen geldt 80% aanwezigheidsplicht. Een gemiste les kan bij een andere groep in hetzelfde studiejaar worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, is het mogelijk om middels een privéles (50 euro per uur) de gemiste les in te halen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. De directie van Thai Dee verplicht zich de cursussen, trainingen en opleiding naar beste inzicht vorm te geven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Thai Dee is niet aansprakelijk voor beschadiging veroorzaakt door de student in of rondom het lespand.

2. Thai Dee is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing van eigendommen van de student.

3. Thai Dee is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist, docent of derde als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede cursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Thai Dee is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist door het niet vooraf melden van lichamelijke klachten en/of ziektes.

5. Thai Dee is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Thai Dee is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Thai Dee is nimmer aansprakelijk voor gevolg schade.

7. Thai Dee is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, specialisatie of opleiding met de opgedane kennis doet.

8. Thai Dee is niet aansprakelijk voor beschadiging veroorzaakt door de student in of rondom het lespand.

9. Thai Dee is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing van eigendommen van de student.

Artikel 7. Vertrouwlijkheid
De docenten, deelnemersadministratie en de studenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendommen
1. De opleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door de opleiding verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de student en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleiding worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of gebruikt worden voor lesdoeleinden.

3. Lesmateriaal mag niet worden verkocht.

Artikel 9. Uitsluiting van deelname
1. Thai Dee behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus. specialisatie of opleiding belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.

2. Thai Dee behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Thai Dee niet na komen waardoor ze het normale verloop van de cursus, specialisatie of opleiding belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.

Artikel 10. Klachtenregelement
1. Klachten over de opleiding kunnen per mail (info@yogamassage.nl) ingediend bij de desbetreffende docent en/of het bestuur. Binnen 1 week krijg je een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan krijg je binnen deze 4 weken een nieuwe termijn te horen.
Indien opleiding en student geen overeenstemming vinden, kan de klacht vervolgens worden ingediend bij het GAT register opleidingen, waarbij de opleiding is aangesloten.

2. Klachten dienen binnen twee weken na het verstrijken van de directe aanleiding van de klacht te worden ingediend.

3. Het oordeel van de onafhankelijke beroepsvereniging is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties voor de opleiding zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

4. Klachten en de afhandeling worden geregisteerd en 3 jaar bewaard.

5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

6. Thai Dee is niet aansprakelijk voor beschadiging veroorzaakt door de student in of rondom het lespand.

7. Thai Dee is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing van eigendommen van de student.

Artikel 11. Gezondheidsverklaring
Deelnemer geeft met de inschrijving aan lichamelijk en psychisch in staat te zijn deel te nemen aan de cursus en/of opleiding. Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Thai Dee is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen. Mocht blijken dat cursist vanwege gezondheidsredenen, bekend ten tijde van de aanmelding, niet deel kan nemen aan de cursus is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld. Neem bij twijfel telefonisch contact op met Thai Dee of middels het contactformulier.

Artikel 12. Calamiteiten vanuit de overheid en het RIVM.
Thai Dee houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd moet worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

* De cursus of opleiding wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.
* Het reeds betaalde lesgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Thai Dee. Na 12 maanden vervalt dit recht.

Artikel 13. Corona Protocol van toepassing op alle cursussen en opleidingen

Thai Dee houdt de corona maatregelen aan van het RIVM. Het Corona Protocol is van toepassing voor alle studenten, cursisten en docenten van Thai Dee.

Indien een cursus of opleiding vanwege het corona protocol geannuleerd moet worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

* De opleiding / cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.

* Het reeds betaalde cursusgeld wordt gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Thai Dee.

* Een uitzondering op deze regel vormt de specialisatie oncology and trauma release. Mocht de docent vanwege corona regels niet naar Nederland kunnen komen, dan krijg je de kosten (min administratiekosten van €50,-) volledig terug.

Cursist geeft door schriftelijke inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. 

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold bij aanvang van de opleiding of cursus.