Algemene Voorwaarden

VAN:
THAI DEE
Wiersedreef 28
3433 ZX Nieuwegein
telefoon: 06-39100430
e-mail: [email protected]
website: yogamassage.nl
BTW nr: NL141740589

Algemene voorwaarden voor alle trainingen, bijscholingsdagen en de beroepsopleiding tot preventief masseur en natuurgeneeskundig therapeut.

Artikel 1 Toelatingseisen
1. Voor de beroepsopleiding tot preventief masseur / jaar 1 van de driejarige opleiding tot Thaise massagetherapeut r is minimaal MBO-4  of gelijkwaardig diploma vereist. Als de student niet over de minimale toelatingseisen beschikt, kan doormiddel van een toelatingsonderzoek (21+ test) getoetst worden of student aan het Hbo-opleidingsniveau voldoet. De toetsing vindt plaats bij een aan de opleiding verbonden onderwijskundige. De kosten voor deze toets bedragen € 150,-.

2. Voor de bijscholingsdagen gelden de eisen die per bijscholing op de website staan vermeld.

3. De introductiecursussen kunnen los of ter introductie van de opleiding worden gevolgd. Er zijn geen minimum eisen aan verbonden maar voor doorstroming naar de beroepsopleiding gelden de eisen zoals in artikel 1 vermeld.

Artikel 2 Inschrijving
1. Voor inschrijving voor de eenjarige en driejarige beroepsopleiding wordt het sterk aanbevolen eerst een eendaagse introductiecursus te volgen. Deze is bedoeld als eerste introductie op de Thaise massage, om nader kennis te maken met de opleiding en van beide kanten te kijken of de opleiding aansluit bij je wensen en mogelijkheden. Meld je je na afloop van de eendaagse introductiecursus aan voor de opleiding, dan krijg je de kosten van 1 introductiecursus na aanvang van de opleiding volledig terug. Indien het niet mogelijk is een introductiecursus te volgen, vindt een intakegesprek plaats.

2. De inschrijving is pas definitief als zowel het inschrijfformulier als het lesgeld is ontvangen.

3. Het minimum aantal deelnemers is 8. Het maximum 12. Bij minder deelnemers behoudt de opleiding het recht om de opleiding niet door te laten gaan.

4. De opleiding heeft het recht om groepen (tijdelijk) samen te voegen. Dit kan betekenen dat de lesdata wijzigen.

Artikel 3. Betaling
1. Betaling in twee termijnen is voor de eenjarige en driejarige beroepsopleiding + de specialisatie Thaise Acupressuur mogelijk. Extra administratiekosten zijn 50 euro.

2. Voor alle overige trainingen en cursussen vindt betaling in een termijn plaats.

3. Betaling dient te geschieden voor aanvang van het lesjaar, op een door de opleiding aan te geven wijze en datum.

4. Als een bedrijf of instelling de opleiding voor de student vergoedt, blijft  de student aansprakelijk voor de betaling. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres. Aangeraden wordt daarom om een schriftelijke verklaring aan te vragen bij het bedrijf of de instelling.

5. Na het verstrijken van 30 dagen na de uiterste factuurdatum worden extra kosten in rekening gebracht. Er wordt vanaf het moment van verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente  van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

6. Bij het niet nakomen van een betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle hierbij gemaakte kosten welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen in rekening van de student.

7. Bij aanvang van het lesjaar verplicht de student zich tot het betalen van het hele lesjaar.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering van de opleiding, bijscholingen en introductiecursussen kan tot twee weken voor aanvang van de eerste les. Er is bij inschrijving tevens een bedenktijd van 14 dagen. Annulering moet schriftelijk in een aangetekende brief gebeuren. Bij annulering tot vier weken voor aanvang worden alleen de administratiekosten a €  50,- hierop in mindering gebracht. Bij annulering tot twee weken voor aanvang wordt de helft van het lesgeld in rekening gebracht. Binnen twee weken voor aanvang is geen restitutie meer mogelijk. Het lesgeld wordt binnen twee weken na annulering teruggeboekt.

Wil je de opleiding, bijscholing of introductiecursus op een ander moment te volgen, dan worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij de introductiecursussen kan de cursus alleen op de lokatie waarvoor je je hebt aangemeld op een later moment worden ingehaald.

2. Bij de opleiding verbind je je steeds voor 1 studiejaar. Bij tussentijdse beëindiging van dit studiejaar is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Ook niet als het lesgeld in twee termijnen wordt voldaan.

3. De niet gevolgde lessen kunnen binnen een jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.
Indien het tarief van de te volgen lessen is gewijzigd, geldt het tarief van de groep waar op dat moment wordt ingestroomd. De student hoeft dan alleen het verschil tussen het reeds betaalde lesgeld en het nieuwe tarief te voldoen.

4. Indien het hele lesjaar opnieuw wordt gevolgd, kost dat lesjaar 50% van het tarief van de groep waar op dat moment bij wordt aangesloten. De student krijgt dus 50% korting op het normale tarief.

5. In geval van ernstige ziekte of overmacht is alleen restitutie van het deel van het lesgeld dat bestaat uit de gemiste lessen mogelijk indien de student een doktersverklaring heeft waaruit blijkt dat er sprake is van overmacht.

6. Alle terugbetalingen worden gedaan binnen twee weken na afmelding van de opleiding.

Artikel 5. Aanwezigheidsplicht opleiding
1.Voor de gastcolleges is er 100% aanwezigheidsplicht. Mocht een student wegens overmacht verhinderd zijn om aan een gastcollege deel te nemen, dan kan de les bij een andere groep uit hetzelfde studiejaar of, indien dit niet mogelijk is, in het volgende studiejaar alsnog worden ingehaald.

2. Voor alle overige lessen geldt 80% aanwezigheidsplicht. Een gemiste les kan bij een andere groep in hetzelfde studiejaar worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, is het mogelijk om middels een privéles (50 euro per uur) de gemiste les in te halen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. De directie van de opleiding verplicht zich de opleiding naar beste inzicht vorm te geven.

2. De opleiding is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het toepassen van massagetechnieken buiten de opleiding. Student krijgt tijdens de cursus en opleiding en overzicht van de risico’s en contra-indicaties om letsel ontstaan door verkeerd gebruik van massagetechnieken te voorkomen. De opleiding adviseert om ook tijdens de opleiding al een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te nemen.

3. De opleiding is niet aansprakelijk voor beschadiging veroorzaakt door de student in of rondom het lespand.

4. De opleiding is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing van eigendommen van de student.

Artikel 7. Vertrouwlijkheid
De docenten, deelnemersadministratie en de studenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendommen
1. De opleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door de opleiding verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de student en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleiding worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of gebruikt worden voor lesdoeleinden.

3. Lesmateriaal mag niet worden verkocht.

Artikel 9. Klachtenregelement
1. Klachten over de opleiding kunnen ingediend bij de desbetreffende docent en/of het bestuur. Indien opleiding en student geen overeenstemming vinden, kan de klacht vervolgens worden ingediend bij Rogier de Beijer van de onafhankelijke beroepsvereniging KTNO, waarbij de opleiding is aangesloten.

2. Klachten dienen binnen twee weken na het verstrijken van de directe aanleiding van de klacht te worden ingediend.

3. Klachten worden binnen vier weken na het indienen van de klacht afgehandeld. Indien er een langere periode nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen bovengenoemde periode op de hoogte gebracht.

4. Het oordeel van de onafhankelijke beroepsvereniging is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties voor de opleiding zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

5. Klachten en de afhandeling worden geregisteerd en 3 jaar bewaard.

6. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 10. Wijziging van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold bij aanvang van de opleiding of cursus.