Privacyreglement Thai Dee

Privacyreglement Massage opleiding Thai Dee

Op deze pagina’s vind je het privacyreglement van Thai Dee in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (A.V.G.). Thai Dee is gevestigd aan de Schafterdijk 11, 5556 VK te Valkenswaard en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17129334. Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Thai Dee omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Thai Dee hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Thai Dee aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dit privacybeleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van cursisten en studenten aan ons onderwijs, bezoekers van onze websites en mensen die via ons contactformulier contact opnemen. Onder cursisten verstaan wij iedereen die zich aanmeldt voor een introductiecursus, specialisatie of bijscholing. Onder studenten verstaan we iedereen die deelneemt aan de eenjarige opleiding tot preventief masseur Thaise yogamassage of de driejarige opleiding tot Thaise massagetherapeut.

Wij verwerken van de cursisten de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • bank- en betaalgegevens

Wij verwerken van de studenten de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • bank- en betaalgegevens;
 • hoogst behaalde vooropleiding;
 • Motivatie;
 • opleidingsvoortgang en andere opleidingsgerelateerde gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze website:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website

We verwerken de volgende gegevens middels het contactformulier:

 • naam;
 • e-mailadres

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, het verzorgen van onderwijs. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

De door cursisten en studenten opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor onderwijs (w.o. introductiecursussen, specialisaties, opleidingen en bijscholing);
 • administratieve doeleinden, ten behoeve van het volgen van ons onderwijs en de daarvoor verschuldigde betalingen innen;
 • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
 • ondersteuning bij oriëntatie opleidingskeuze;
 • het beheren van studiegegevens en online diensten om de studie te begeleiden;
 • voorlichtingsdoeleinden;
 • het verstrekken van (nadere) informatievoorziening over actuele ontwikkelingen m.b.t. cursussen, specialisaties, opleidingen etc.;
 • verzenden (per e-mail) van nieuwsbrieven, informatie over je account, je studievoortgang en overige (noodzakelijke) informatie vanuit Thai Dee.

De door bezoekers van onze website opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • verbeteren van onze dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van THAI DEE is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen onderwijs kunt volgen, of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en THAI DEE en het verwerken van persoonsgegevens in verband met een machtiging of factuur voor het innen van lesgeld.

Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en juiste voorlichting te geven. Op grond van deze belangen verwerken wij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken. Dit kan onderaan de Nieuwsbrief door button “unsubscribe” te klikken of een email te sturen naar info@yogamassage.nl.

Specificering grondslag

Contactformulier
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contactformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen. Deze gegevens zullen verder voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Cursisten
In de tweede plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je je aanmeldt voor een van onze cursussen of specialisaties. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen en (indien van toepassing) een deelnamecertificaat te kunnen maken.

Daarnaast wordt je mailadres, mits je daarvoor op het inschrijfformulier expliciet toestemming hebt gegeven, gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn middels onze nieuwsbrief. Deze wordt twee (2) tot vier (4) maal per jaar verstuurd. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderaan de brief.

Studenten
In de derde plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het inschrijfformulier voor een van onze twee beroepsopleidingen invult (preventief masseur Thaise yogamassage en Thaise massagetherapeut). Bij het invullen van het inschrijfformulier wordt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, hoogst behaalde opleiding, motivatie en reden van deelname gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, een inschatting te kunnen maken of de opleiding aansluit bij jouw wensen, te toetsen of je voldoet aan de deelname eisen en om een erkend diploma te kunnen maken.

Ook wordt je mailadres gebruikt om je waardevolle aanvullende informatie op te sturen die betrekking heeft de opleiding tijdens het opleidingsjaar.

Daarnaast wordt je mailadres, mits je daarvoor op het inschrijfformulier expliciet toestemming hebt gegeven, gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn middels onze nieuwsbrief. Deze wordt twee (2) tot vier (4) maal per jaar verstuurd. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderaan de brief.

Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt voor administratieve doeleinden en om de verschuldigde betalingen te innen. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres, cursus / specialisatie / opleiding waarvoor de aanmelding geldt.

De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Thai Dee geen contact met je opnemen. Daarnaast is Thai Dee in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan Thai Dee wilt verstrekken, is Thai Dee niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Thai Dee niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THAI DEE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Thai Dee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben i.v.m. de bewaarplicht persoonlijke gegevens en studieresultaten opleiding en onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht.

Cookies  of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Thai Dee maakt op haar website alleen gebruik van technische en functionele cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er worden geen mailadressen, namen of andere persoonlijke gegevens via de cookies bewaard. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in je browser verwijderen.

Verwijzing naar andere websites  

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Thai Dee. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Thai Dee is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Thai Dee raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden 

THAI DEE verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. THAI DEE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Thai Dee zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Thai Dee handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

 • Mollie, voor de betaaldienstverlening.
 • Boekzo, voor de verwerking van de belastingadministratie van Thai Dee.
 • Twovision, voor de verwerking en het beheer van de website.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Thai Dee op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Thai Dee heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking die past bij de aard van de persoonsgegeven en de omvang.

De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Daarnaast kunnen jouw gegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn.

Datalekken

Thai Dee heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop klanten, medewerkers en derden incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek zijn. Thai Dee pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Boekzo te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Meldingen kunnen verstuurd worden naar, T. Bottema, de Functionaris Gegevensbescherming van THAI DEE.Haar e-mail adres is: tirza@yogamassage.nl

Geheimhoudingsplicht

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers ook tot geheimhouding.

Jouw privacyrechten 

Je hebt zelf altijd recht op inzage en rectificatie van jouw gegevens en, indien de wetgeving bewaarplicht dit toestaat, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting, het faciliteren van onderwijs of om er (eenmalig) voor te zorgen dat je geen berichten meer van ons ontvangt.

Beperken:je kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

Bezwaar:Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen berichtgeving: Indien je niet langer berichten van ons wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kun je je daarvoor afmelden door op de uitschrijflink te klikken in een ontvangen e-mailbericht. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.

Contact

T. Bottema is de Functionaris Gegevensbescherming van THAI DEE. Voor vragen over de privacyverklaring is Thai Dee per e-mail te bereiken via tirza@yogamassage.nl.

Wij zullen deze zorgvuldig behandelen en zo nodig advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Wanneer je het niet eens bent met onze klachtenbehandeling, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de AP. De AP behandelt je klacht of je verzoek en neemt hierover een besluit.