Privacyreglement webwinkel Thai Dee

Privacybeleid Webwinkel Thai Dee

Thai Dee neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Hieronder vind je ons privacybeleid. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.

Algemeen 

Op deze pagina’s vind je de privacyverklaring van Thai Dee in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (A.V.G.). Je wordt aangeraden deze privacyverklaring te lezen voordat je je aanmeldt. Thai Dee is gevestigd aan Wiersedreef 28, 3433ZX te Nieuwegein en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17129334..

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Thai Dee omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Thai Dee hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Thai Dee aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

THAI DEE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webshop en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bank- en betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tirza@yogamassage.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

THAI DEE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • THAI DEE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THAI DEE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 7 jaar fiscaal en om naleveringen of vragen over een eerder geleverd artikel goed te kunnen aanvullen of vervangen.
Personalia : 7 jaar fiscaal en om naleveringen of vragen over een eerder geleverd artikel goed te kunnen aanvullen of vervangenn 7 jaar .

Delen van persoonsgegevens met derden

THAI DEE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. THAI DEE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gaat om de volgende verwerkers:

 • Mollie, voor de betaaldienstverlening.
 • Boekzo, voor de verwerking van de belastingadministratie van Thai Dee.
 • Twovision, voor de verwerking en het beheer van de website.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Thai Dee op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thai Dee maakt op haar website alleen gebruik van technische en functionele cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Elke keer wanneer je de website van Thai Dee bezoekt, verzamelt zij informatie via  Google Anaytics. Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet Thai Dee aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door THAI DEE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tirza@yogamassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

THAI DEE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

THAI DEE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tirza@yogamassage.nl

De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Daarnaast kunnen jouw gegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn.

Contact

T. Bottema is de Functionaris Gegevensbescherming van THAI DEE. Voor vragen over de privacyverklaring is Thai Dee per e-mail te bereiken via tirza@yogamassage.nl.

Wij zullen deze zorgvuldig behandelen en zo nodig advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Wanneer je het niet eens bent met onze klachtenbehandeling, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de AP. De AP behandelt je klacht of je verzoek en neemt hierover een besluit.